Õppetöö

Vallo Rajasaare
Vallo omab töökogemust sõiduõpetajana autokoolis alates 2021 aastast.
Kõrgharidus. Kutsetunnistuse nr. ÕT005367 , telefon +372 58 320 802

Katrin Eha
Katrin omab töökogemust liiklusõpetajana autokoolis alates 2020 aastast.
Kõrgharidus. Kutsetunnistuse nr. ÕT004961 . telefon +372 53 488 205

Anti Koit
Anti omab töökogemust liiklusõpetajana autokoolis A ja B kategooria õpetamisel 2004 aastast.
Keskeriharidus. Kutsetunnistuse nr. ÕT005288, telefon +372 55 578 203

Koit Klimberg
Koit omab töökogemust liiklusõpetajana autokoolis A, B, BE, C, CE kategooriate õpetamisel 1990 aastast.
Kõrgharidus. Kutsetunnistuse nr. ÕT005272, telefon +372 50 24 562

  1. Üldsätted.

1.1. OÜ KLIMBERG  reg. 10089113, edaspidi koolitaja,lähtub oma tegevuses täiendkoolituse korraldamisel kehtivatest täiendkoolituse seadusest,teistest koolitusi puudutavatest õigusaktidest ning teistest asjakohastest dokumentidest.

1.2. Õppetöö toimub õppetööks sobivates Koolitaja ruumides,renditavates või ka koolituse tellija ruumides ning  e-õppes.

1.3. Õppetöö  algab registreerimisel valitud algusajal ning ka kokkulepitud ajal .Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides,kus      üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.4. Õppetöö toimub valdavaldt grupikoolitusena.Individuaalõppe korral viiakse koolitus läbi õppija vajadusest lähtuva  individuaalse õppekava kohaselt.

1.5. E-õpe on meie koolitusparnerite / www.teooria.ee , www.liikluslab.ee , www.autosõit.ee  / poolt pakutavates internetikeskkondades.E-õppekeskkonna paroolid saadetakse õpilasele pärast koolituse algust tema e-postile.

1.6.Õppetöö toimub eesti keeles.

1.7.Koolituse alusdokument  on Koolitaja  õppekava ja koolitusel tuleb läbida kõik õppekavas  ettenähtud teemad.

1.8.Õppekavad ja muudatused õppekavas kinnitab Koolitaja .

   2.Isikuandmete kogumine ja töötlemine.

2.1. Koolitaja kogub õppijate kohta järgmise andmeid:   nimi,  isikukood, e-posti aadress, kontakt telef.Isikukoodi kasutatakse  koolituse lõpus temale väljastataval kooliuse tunnistusel ja ka temale väljastataval tõendil tema identifitseerimiseks.Isikuandmeid töödedatakse vastavalt Eesti isikuandmete kaitse seadusele.

  3. Koolitusele registreerimine ja koolitusgrupi  moodustamine.

3.1. Õppegrupp  moodustatakse koolitusele registreerimise  järjekorra alusel.

3.2. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda.Registreerida saab  saates Koolitaja  e-postile / koit@klimbergak.ee / avaldus koolitusel osalemiseks või kasutada  Koolitaja veebilehel / www.klimbergak.ee / olevat registreerimisvormi. Kõigile registreerijatele saadetakse kinnituskiri e-postile.

3.3.Koolitaja koostab  koolitusel osalevate õppijate nimekirja ja kinnitab selle.

3.4. Koolitajal on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel  koolituse ära jätta või koolituse edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni.Registreerinuid teavitatakse kolme päevase etteteatamisega e-posti või telefoni teel.

  4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine.

4.1. Õppetööst osavõtu  kinnitab osaleja  esimesel kontakt tunnil oma allkirjaga registreerimislehel.

4.2.Koolitust saavad alustada õpilased, kes on gruppi arvatud ja on tasunud  arve koolituse  eest osaliselt või  täielikult.

  5. Koolituse lõpetamine ja koolituselt väljaarvamine.

5.1. Igale koolitusel osalejale väljastatakse  : õppekava läbinule ja õpiväljundite omandamisele tunnistus ,tõend nendele, kes neid kriteeriumeid  pole täitnud  tõend .

5.2. Õppija arvatakse koolituselt välja  sooviavalduse alusel,temale esitatud arve mittetasumisel või ka lepingutingimuste rikkumisel.Igat juhtumit vaadatakse üksikjuhtumi põhiselt.

    6.Koolituse eest tasumine, koolitusest loobumine ja õppetasu tagastamine.

6.1.Koolituse eest tasumine toimub  arve aluse panka või ka sularahas Koolitaja kontoris .

6.2. Koolituse eest on võimalik maksta osamaksetena ,mille kohta sõlmitakse maksajaga eraldi kokkulepe.

6.3.Õppemaksuga  seonduvate  sooduste tegemise otsustamisel võidakse arvestada varasemalt Koolitaja poolt korraldavate kursuste läbimist jms.

6.4. Koolitajal on õigus muuta hindu .Vastav teada kajastub Koolitaja  kodulehel vähemalt 15 päeva enne hinna muutust.

6.5. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusel osaleda ,peab ta Koolitajat teavitama e-kirja teel /koit@klimbergak.ee /

6.6. Kui teavitatakse koolituse loobumisest enne koolitust  siis tagastatase 100% õppemaksust.

6.7. Makstud õppetasust on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

6.8.  Kui Koolitaja on omapoolsed kohustused täitnud siis koolitusest loobumisel osamaksu ei tagastata.

  7. Õppija õigused ja kohustused.

7.1. Õppijal on õigus saada uus sõidutund kui on teavitanud  Koolitajat kokkulepitud sõidutundi mittetulemist vähemalt eelmisel päeval.Kui sõidutund jääb Koolitaja süül olemata siis õppija saab ärajäänud tunni tasuta.

7.2. Õppijal  saada teavet õppekorralduse ja õppekava kohta.

7.3.Õppija kohustused.

7.3.1. Õppija kohustub osalema ettenähtud teooria tundides ja kokkulepitud sõidutundides.

7.3.2.Hoidma heaperemehelikult tema kasutuses olevaid õppevahendeid/õppesõiduk,klassruum/.

7.3.3.Õppija kohustub õppesõiduki käsitlemisel hoiduma kahju tekitamisest Koolitajale ja  kolmandatele isikutele.

7.3.4. Õppija vastutab oma süülise tegevusega põhjustatud kahjude eest vastavalt kehtivatele seadustele.

  8.Koolitaja õigused ja kohustused.

8.1.Koolitaja õigused.

8.1.1. Koolitaja lubab õpilase õppesõitu,kui õpilane on täitnud EV õigusaktides sätestatud nõuded.

8.1.2. Õpilase õppesõitu mitteilmumisel või sõidust loobumisel hiljem kui 24tundi enne planeeritud õppesõidutunni algust loetakse planeeritud õppesõidutund kasutuks.

8.1.3. Õpilase hilinemise korral õppesõidutundi üle 15 minuti loetakse õppesõidutund kasutuks.

8.2.Koolitaja kohustused

8.2.1.Koolitaja kohustub  läbi viima teooria ja praktilise koolituse vastavalt kehtestatud õppekavale.Teooriaõpe  viiakse läbi vastavalt õppeplaanile.Õppesõidud  toimuvad õpilasega  eelnevalt kokkulepitud aegadel.

8.2.2. Koolitaja tagab õppetööks vajalikud õppevahendid ning nende vastavuse kasutamise eeskirjadele.

  9.Vaidluste lahendamise kord.

9.1. Koolitaja ja õpilase vahel tekkinud eriarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel.Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel ,lahendatakse need lähtudes EV seadusandlusest.

    10. Täiskasvanute koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamine.

10.1. Koolitaja järgib ,et kõigil Koolitaja õpetajatel on erialane haridus ja õpetaja kutse.Omavad erialast  töö kogemust.

10.2. Koolitaja õpetajad läbivad  ettenähtud perioodil  regulaarselt täiendkoolitusi.

10.3.Õppekavade koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadusest ning Koolitus on praktilise suunitlusega ja aitame sihtgruppidel saavutada soovitud  ning mõõdetavaid tulemusi.

10.4.Õpetajate tööd hinnatakse koolitusel osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal .Vajadusel leitakse koostöös õpetajaga tekkinud kitsaskohtadele lahendus.